HvJ verruimt definitie van bouwterrein voor de BTW

Een gemeente heeft aan een woningstichting een bouwterrein verkocht. De gemeente heeft ter zake van de levering van het perceel een factuur met BTW uitgereikt omdat volgens partijen een bouwterrein was geleverd. De levering van een bouwterrein is belast met BTW en de verkrijging door de woningstichting is op grond van de voormelde samenloopvrijstelling vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt zich nog een oud bibliotheekgebouw met een openbaar parkeerterrein op het perceel. Volgens de verkoopovereenkomst dient de gemeente het terrein onbebouwd te leveren en daarom het oude bibliotheekgebouw te slopen en het parkeerterrein te verwijderen. Op het moment van de levering van het perceel was het parkeerterrein nog steeds in gebruik en niet verwijderd. Het bibliotheekgebouw was wel gesloopt maar ter zake van de nieuwbouw was nog geen omgevingsvergunning verstrekt. De woningstichting had voor de nieuwbouw al voorbereidingen getroffen en een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend.

De Belastingdienst heeft bij de woningstichting overdrachtsbelasting nageheven. De levering is volgens de Belastingdienst vrijgesteld van BTW en de verkrijging belast met overdrachtsbelasting. De woningstichting heeft volgens de Belastingdienst onbebouwde grond verkregen die niet kwalificeert als bouwterrein voor de BTW.

Het Hof van Justitie overweegt dat de levering van onbebouwde, maar voor bebouwing bestemde grond belast is met BTW. Bij de beoordeling of de onbebouwde grond voor bebouwing is bestemd moet volgens het Hof van Justitie rekening worden gehouden met de wilsverklaring van de partijen en de onderbouwing van deze wilsverklaring met objectieve gegevens. In de onderhavige casus was door de verkoper – met het oog op de nieuwbouw – het oude bibliotheekgebouw gesloopt en diende de verkoper het parkeerterrein te verwijderen. In dat geval moet het terrein als BTW-bouwterrein worden aangemerkt en is de levering belast met BTW.

Meer over deze problematiek lees je in het artikel van PWC dat je hieronder aantreft.