Meld tijdig het niet kunnen betalen van BTW

Een bestuurder van een besloten vennootschap (B.V.) kan hoofdelijk aansprakelijk worden voor de BTW die de B.V. moet betalen aan de Belastingdienst. Een bestuurder kan zich dan niet beroepen op het feit dat de B.V. een aparte rechtspersoon is. Ondernemers die hun bedrijf in een persoonlijke onderneming voeren, zoals een eenmanszaak of firma, zijn altijd al hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat de Belastingdienst iedere bestuurder in privé kan aanspreken voor de totale belastingschuld. De bestuurder moet zelf dan maar zien hoe hij deze door hem betaalde belastingschuld terugkrijgt (verhaalt) van de B.V. of de andere bestuurders.

Een bestuurder van een B.V. is aansprakelijk als aannemelijk is dat het niet betalen van belastingen het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur over de afgelopen drie jaar. De Belastingdienst moet dit kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk maken, hetgeen in de praktijk niet eenvoudig is. Maar een bestuurder is ook aansprakelijk als hem kan worden verweten dat hij niet op tijd heeft gemeld dat de belastingen en premies niet betaald konden worden. De bestuurder moet dan eerst aannemelijk maken dat het niet aan hem te wijten is dat geen juiste melding betalingsonmacht is gedaan. Vervolgens moet hij ook nog aannemelijk maken dat het niet zijn schuld is dat de belastingen en premies niet zijn betaald. Op de bestuurder ligt dan dus een dubbele bewijslast.

De melding moet zijn gedaan binnen twee weken nadat de belastingen of premies hadden moeten zijn betaald. Elke bestuurder apart kan de melding doen. Aan de melding zijn geen vormvoorschriften verbonden, maar moet sinds medio 2010 wel schriftelijk. Schriftelijk is overigens niet alleen op papier. Ook het invullen van een webformulier van de Belastingdienst valt hieronder. De melding betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of als een verzoek om kwijtschelding. Dit moet apart aangevraagd worden. Ook de aangifteplicht voor de loonheffingen en btw blijft gewoon doorlopen.